ធនាគារពិភពលោក បានព្យាករណ៍ទំលាក់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា មកនៅត្រឹម ៦,៨ភាគរយសម្រាប់ឆ្នាំនេះ
Previous Next
Share 60 views
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះវិឌីអូនេះ ?Load More Videos

This site is powered by Tver9 groups.

Privacy Policy | About | Contact Us

© 2014 Khmer Home Entertainment. All rights reserved